ADMINISTRATË

Asistentes-it të Zyrës shëndetësor

Asistentes/it të Zyrës shëndetësor ( nje pozitë ) Përgjegjësitë e Asistentes/it të Zyrës: Trajtimi i thirrjeve hyrëse dhe komunikimeve të tjera me palet , menaxhimi i sistemit të dosjeve, regjistrimi... 

ARSIM

Edukatore për moshën 4 – 5 vjeç

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 90/2010), UA. nr. 06/2015, neni2, neni 3, për normativin mbi kuadrin profesional...